Actualment esteu veient Explicant el projecte

Explicant el projecte

Algunes reflexions inicials

Tractem de reproduir què faríem si un grup de persones anéssim a parar a una illa deserta: la primera reacció seria valorar què necessitem, què tenim i què podem fer per cobrir les nostres necessitats bàsiques i, en cap cas, ens posaríem la mà a la butxaca per veure quants diners portem i, encara menys, crearíem un mercat al qual oferir els nostres productes i serveis.

Sota aquest punt de partida (simplificat però que permet intuir les contradiccions del sistema actual) GlocalShare pretén plantejar formes socioeconòmiques que posin a les persones i les seves capacitats i recursos al centre de l’equació (per mitjà de circuits propers i circulars) en comptes de que hi siguin l’omnipresent diner i les dinàmiques de mercat.

Quan l’enfocament d’un grup humà passa d’actuar per obtenir diners a actuar per cobrir directament les seves necessitats bàsiques, les dinàmiques dels projectes i les relacions entre les persones que hi participen es modifiquen dràsticament.

Per exemple, si cadascú dediqués un tant per cent determinat del seu temps i recursos a realitzar funcions per cobrir les necessitats bàsiques acordades pel comú, l’efecte seria (si fóssim eficients i no fes falta adquirir cap recurs fora del col·lectiu) que cadascú reduiria un tant per cent similar de les seves necessitats monetàries. Transitem així d’un model d’escassetat de diners i de treball (competició), cap a un model basat en l’abundància de recursos i capacitats de les persones (cooperació).

Des d’una visió organitzativa, per crear un sistema socioeconòmic alternatiu cal crear recursos compartits a gran escala sobre els que puguem decidir de forma democràtica. A més a més, resulta essencial centrar-se en les necessitats bàsiques, ja que són les que realment empoderen a un col·lectiu quant a la seva autonomia socioeconòmica.

Cal començar pels grups locals però amb un visió de transformar també el global segons el principi de la subsidiarietat (les decisions es prenen per part de les persones que viuen a l’àmbit territorial afectat i només per aquest àmbit). Per això s’aposta per fer “sharing” de forma “glocal”.

A mesura que el volum de persones participants augmenti, es podran incrementar les creacions generades pel propi col·lectiu i, per tant, serà més fàcil cobrir una major proporció de les pròpies necessitats sense haver de dependre de la moneda fiat.

 Col·laboració

 

Teoria del canvi de GlocalShare

De forma general, hi ha un interès i necessitat creixent cap formes d’empoderament econòmic i social de la població per cercar alternatives o complements al sistema actual. Al mateix temps, una part important de la població necessita poder cobrir millor les seves necessitats bàsiques. El fet de que cada vegada s’acumuli més riquesa en mans de menys persones (veure informes d’Oxfam) és un indicador clar de que el sistema actual no vetlla pels interessos de la majoria i de que cal trobar noves fórmules.

A la societat actual, tenim una enorme quantitat de recursos particulars que no fem servir o que estan infrautilitzats, tant humans (persones amb temps disponible, coneixements d’oficis i estudis sense aplicar) com materials (immobles o terrenys buits, màquines o vehicles aturats, etc.).

De forma generalitzada, es tendeix considerar que tots els recursos que no es poden incorporar o bé a la dinàmica dels mercats (per mitjà de l’activitat empresarial) o bé a les estructures d’estat (per mitjà de l’activitat de l’administració) no són capaços de generar prosperitat més enllà de la dimensió de la família i de les amistats.

No obstant, sí que és possible aportar solucions que permetin donar valor a aquests recursos particulars per mitjà de plataformes organitzades col·laborativament. Amb un enfoc social, solidari i participatiu GlocalShare vol facilitar l’autoorganització d’aquests recursos particulars per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i a promoure l’empoderament socioeconòmic, tot reduint la dependència dels diners, augmentant la cohesió i equitat social i promovent la governança democràtica i la localització econòmica.

Comunitat

 

Concepte

GlocalShare és una plataforma col·laborativa en la que els seus membres comparteixen recursos personals (materials, coneixements, temps) a fi de planificar democràticament projectes amb els que es puguin cobrir les necessitats bàsiques dels propis participants (alimentació, salut, llar, educació, etc.). A GlocalShare fem referència a aquesta activitat com a glocalsharing.

En termes més específics, GlocalShare és una plataforma digital-presencial C2C d’economia col·laborativa procomú que planifica, amb governança democràtica fractal i subsidiària, els recursos compartits pels participants per cobrir les seves pròpies necessitats bàsiques essencials.

Funcionament

En primer lloc, cada persona interessada omple un formulari a la web amb les necessitats bàsiques que vol cobrir (p.e. alimentació, educació, habitatge, etc.) i els recursos que podria aportar-hi (p.e. un vehicle 2 dies per setmana, un espai 1 mes a l’any, experiència en una professió, hores de disponibilitat, etc.). Quan hi ha prou persones inscrites en una zona, es convoca una trobada presencial on s’acaba de fer l’encaix entre necessitats i recursos i es posen en marxa projectes concrets que hi donin resposta (p.e. cistelles d’alimentació ecològiques, cuidats a domicili o reparacions de la llar). A l’acabar el projecte (o projectes), la creació generada es distribueix entre els propis participants de forma proporcional a la valoració ètica dels recursos aportats per cadascú. Al finalitzar un projecte es farà una valoració i es proposaran millores o bé es decidirà canviar d’activitats.

Aportació de recursos

 

Exemples

a) Necessitats bàsiques

Serien les necessitats que, de forma general, cal cobrir per tenir una vida amb uns mínims de dignitat. No obstant, pot ser un terme certament ambigu que pot variar segons cada col·lectiu. És per això que cada zona de glocalsharing decidirà democràticament quines necessitats vols prioritzar. Exemple de necessitats bàsiques:
– Alimentació
– Llar
– Roba
– Salut
– Educació
– Altres (a priori menys essencials): Recreatives / Creatives / Cultura / etc.

b) Recursos aportats

Són les aportacions a nivell particular dels mitjans necessaris per realitzar els projectes de glocalsharing. Exemples de tipus de recursos:
– Elements materials: vehicles, habitatges i altres construccions, terrenys, maquinaria, mobiliari.
– Coneixements: experiència, estudis.
– Hores de treball: disponibilitat de temps genèrica no assignada a cap activitat específica.
– Diners: malgrat l’objectiu és minimitzar el seu ús dins del glocalsharing, les aportacions monetàries també es contemplen com solució transitòria de suport a l’equip promotor i altres participants amb una alta implicació (i que, per tant, disposaran de poques fonts econòmiques fora del projecte), a fi de que puguin satisfer les seves necessitats bàsiques que no quedin cobertes encara per les creacions generades pel col·lectiu.

c) Projectes de glocalsharing

Exemples de tipologies de projectes que es podrien portar a terme:
– alimentació: cistelles, obradors alimentaris, recuperació d’aliments (comerços, restaurants, productors), cuina comunitària;
– educació: intercanvis, formacions, escoletes, educació a la llar;
– llar: reparacions domèstiques, fabricació de mobiliaris i estris a partir de reciclats, espai d’habitatge, feines de la llar;
– roba: reacondicionament i reciclatge de roba;
– salut: atenció a persones dependents, teràpies naturals;
– altres: a) infraestructures (ex: adquisició/adequació d’espais per teràpies naturals, fabricació/adquisició de màquines de llaurar per cistelles d’horta, realització d’un software per intercanvis formatius, instal·lació de plaques solar per habitatge, etc.), b) recreatives, creatives, culturals (si el col·lectiu ho decideix perquè ja té cobertes les necessitats bàsiques essencials).

Economia real

 

La comunitat GlocalShare

Un aspecte clau de GlocalShare serà la capacitat de generar una comunitat diversa, sòlida i activa, capaç de donar cohesió social i de fer col·laborar a persones de perfils diversos (cultura, gènere, edat, etc.).

La comunitat s’organitza en dos graus d’implicació, els Participants i els Col·laboradors.

Els Participants inclouen a tots els realitzadors dels projectes de glocalsharing que es porten a terme a les zones actives: Constructors (fan realitat el projecte al territori), Testers (posen en marxa noves propostes) i Promotors (gestionen la plataforma).

Els Col·laboradors inclouen els rols que donen suport al desenvolupament del projecte. No formen part directe dels projectes de glocalsharing, perquè encara no hi ha una zona de glocalsharing activa a prop seu o perquè volen intervenir d’altres formes. Se’ls manté informats de l’evolució de la plataforma i se’ls ofereix vàries formes de participació: Dissenyadors (aporten idees per millorar el projecte), Ambaixadors (difonen el projecte a noves zones), Benefactors (ajuden a sostenir la plataforma).

Persona

 

La plataforma

Els acords dels participants en els projectes quedaran registrats informàticament, de manera que se sabrà quines activitats tindrà assignades cada persona i de quines creacions podrà gaudir en la mesura que hagi acomplert la seva aportació cap al comú. Quan un participant rebi una aportació realitzada per un altre participant de forma correcta dins de la cadena de valor del projecte, la comptabilitzarà al sistema, de manera que entre tots els membres del col·lectiu es farà un seguiment mutu de l’evolució del projecte.

A mig termini, les transaccions internes i decisions de GlocalShare es faran emprant la tecnologia blockchain. La tecnologia blockchain, basada en la criptografia d’alta seguretat i les bases de dades distribuïdes, serà probablement la que sustentarà Internet en un futur proper. En aquesta tecnologia es desenvolupen unes criptomonedes (bitcoin, ethereum, etc.) sovint allunyades dels valors de GlocalShare; no obstant, la blockchain també permet que les transaccions de qualsevol tipus (en forma d’smart contracts) quedin emmagatzemades en una cadena de blocs en milers d’ordinadors arreu del món, de forma transparent, immutable, escalable i descentralitzada. Per tant, és una eina ideal, entre altres coses, per la governança distribuïda dels col·lectius i el registre i seguiment dels acords dels seus participants.

D’altra banda, tota la producció tecnològica i de coneixement es farà sota llicencies lliures.

Procés d’extensió

El projecte s’anirà estenent en el territori per zones de la següent manera. Els participants, a partir del moment en que són prou massa crítica per compartir recursos amb èxit, posen en marxa una zona local (nivell 0); en zones de baixa densitat estaríem parlant de petits pobles i, en zones densament poblades, podríem pensar en barris. A mesura que es posen en marxa vàries zones locals properes, es pot generar una altra zona, de nivell 1, amb participants procedents de les zones locals (nivell 0), alhora de resoldre projectes territorialment més extensos o bé més complexos. L’àmbit territorial objectiu inicial del projecte serà Catalunya (nivell 3), malgrat que es tracta d’un model potencialment escalable a qualsevol àmbit de forma fractal i segons el principi de la subsidiarietat.

De manera prèvia, es generaran espais de co-creació i proves pilot per testar i ajustar el model de partida en base a l’experiència col·lectiva.

Empoderament

 

L’equip promotor

L’equip promotor forma part de cadascun dels projectes de glocalsharing, tot aportant-hi els recursos d’organització i de la plataforma web i obtenint, a canvi, la seva part proporcional de creacions, de forma anàloga a la resta de participants. No obstant, inicialment, rebrà una part de la reciprocitat en suport monetari per cobrir necessitats encara no ofertes per les zones de glocalsharing, com s’explica a continuació.

Un aspecte que cal tenir en compte és que l’activitat que fa l’equip promotor ja es podria considerar com una activitat de nivell 3 (per a tot Catalunya) i els seus membres podrien rebre en forma de creacions la part proporcional de la seva aportació respecte les aportacions de tots els participants de GlocalShare. No obstant, s’ha optat per generar fonts d’ingressos durant els primers anys per cobrir una part d’aquesta reciprocitat (reduïdes quotes de participant -excepte en zones subvencionades-, donacions voluntàries i ingressos de consultoria) tot reduint la part rebuda en creacions de les zones de glocalsharing. Això s’ha fet sobretot: a) per no carregar masses costos sobre els pocs participants inicials de les zones de glocalsharing i b) perquè l’equip promotor pugui satisfer per mitjà de compres a l’exterior de la comunitat GlocalShare les seves necessitats bàsiques que no quedin cobertes per les limitades creacions generades per les zones inicials.

També s’estan establint aliances amb entitats de l’economia social i solidària i del cooperativisme de plataforma.

Equip de treball

 

La consultoria social

Es contempla una segona línia d’activitat complementària, la consultoria social per ajudar a empoderar als actors del territori (administracions locals, organitzacions del tercer sector) amb sistemes socioeconòmics alternatius que aprofitin el coneixement i experiència acumulats a GlocalShare i la possibilitat d’establir sinergies amb el glocalsharing.

Crida a formar part de GlocalShare

Es vol que GlocalShare s’acabi de definir i de posar en marxa amb la participació i aportacions del major nombre de persones.

Per tant, GlocalShare és un projecte obert que espera ampliar, de forma progressiva, la participació en tots els àmbits de la comunitat (participants a les zones de glocalsharing, col·laboradors en qualsevol àmbit o membres de l’equip promotor).

Per tenir més informació sobre com participar pots accedir aquí.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.