SOBRE QUIN TEMA ÉS LA TEVA CONSULTA?

Si no trobes la teva resposta contacta amb nosaltres.

ASSOCIAR-ME

Dubtes abans d'apuntar-me

Som una associació sense ànim de lucre, composta per tots els seus participants, col·laboradors i promotors. Tenim previst adquirir posteriorment un format de cooperativa.

En primer lloc, una part d’aquestes plataformes són de tipus capitalista extractiu, on una minoria en decideix la seva evolució i es queda la major part dels beneficis.

Fins i tot respecte les plataformes no extractives, encara hi ha una gran diferència: la planificació democràtica dels recursos compartits amb una finalitat estratègia de reduir la dependència del sistema actual.

És a dir, un aspecte clau respecte altres projectes de glocalsharing es el plantejament de compartir recursos (materials i capacitats) no per resoldre necessitats puntuals sinó per construir projectes enfocats a resoldre les necessitats bàsiques que haguem prioritzat a les nostres vides. És aleshores que el treball invertit té un efecte multiplicador i transformador. Per exemple, cedir un vehicle a algú per anar a la seva feina resol una tema puntual concret, en canvi, cedir un vehicle que serveixi per transportar els productes alimentaris que la pròpia comunitat produeix i consumirà té un efecte transformador sobre el sistema socioeconòmic i un impacte profund i positiu sobre un grup ampli de persones.

– Podràs participar a GlocalShare en altres projectes diferents de les cistelles d’alimentació tot compartint altres recursos. Al mateix temps que pots seguir participant amb la teva cooperativa de consum, ja que aquestes desenvolupen una tasca de transformació socioeconòmica molt positiva.

– També tens l’alternativa de seguir amb un model similar a GlocalShare si la teva aportació de recursos es fa en forma de diners (malgrat que l’ús de diners no és la prioritat principal del projecte) i aquest és un dels projectes proposats a la teva zona de glocalsharing, .

– Podràs participar a GlocalShare en altres projectes tot compartint altres recursos mitjançant projectes planificats col·lectivament. Al mateix temps pots seguir participant amb el teu banc del temps, ja que aquests fan una tasca de transformació socioeconòmica molt positiva.

– També tens l’alternativa de realitzar a GlocalShare activitats relacionades amb l’intercanvi d’habilitats de forma similar als bancs del temps, si aquest és un dels projectes proposats a la teva zona de glocalsharing.

– Les quotes són realment molt baixes. De fet, ni tant sols cobreixen els costos de la plataforma, però sí que faciliten que es pugui arribar a un punt de sostenibilitat quan, en un futur, s’arribi a un nombre mínim de participants.

-Hi podran haver zones de glocalsharing que, per la seva situació econòmica general, puguin tenir una part de les quotes dels participants subvencionades. Informa’t-en quan assisteixis a la teva zona de glocalsharing.

No té perquè ser així. Cal tenir en compte que:

– la teva participació permetrà cobrir part de les necessitats bàsiques que no hagis pogut o volgut cobrir en el sistema (per manca de diners, feina, d’afinitat, etc.);

– la major part de valor afegit procedeix de compartir de forma organitzada recursos particulars que es trobaven en desús;

– els costos de les creacions vindran determinats per la valoració ètica dels recursos aportats i no pas per les pressions dels mercats, intermediaris o especuladors.

Hi haurà un sistema d’indicadors que permetrà fer seguiment de què ens està costant obtenir les creacions i així poder-ho comparar amb els preus de mercat.  

L’eficiència vindrà donada per una economia local i circular, basada en les persones i en els recursos reals, i allunyada de l’especulació i l’explotació. També, a mesura que els projectes es vagin repetint i es comparteixi l’experiència entre les zones s’anirà millorant la seva eficiència. A més a més, la plataforma està dissenyada per actuar de forma eficaç i coordinada.

Cada zona de glocalsharing pot decidir en qualsevol moment si vol continuar a la plataforma de GlocalShare, no obstant creiem que és molt estratègic continuar-hi per diversos motius:

– Perquè cal una plataforma organitzada i amb recursos que permeti escalar els projectes i assegurar que tothom es coordina adequadament i acompleix els seus compromisos.

– També es essencial considerar que la plataforma planteja coordinar les zones de glocalsharing que es vagin creant de forma fractal (multinivell) i subsidiària, de manera que cada vegada es puguin cobrir necessitats bàsiques més complexes.

– A més a més, la plataforma actuarà com a repositori d’experiències de millora continua perquè puguin ser compartides entre les zones de glocalsharing.

Pots consultar la resta de la web, on hi pots trobar el Blog, la Presentació i l’Arxiu. També pots fer-nos qualsevol pregunta per mitjà de Contacta.

De totes formes, apuntar-te només implica emplenar algun formulari a partir del qual pots decidir quin grau d’implicació hi vols tenir. T’informarem de les activitats en marxa perquè hi puguis assistir sense cap compromís i decidir si et poden interessar.

Participants

Inclouen a tots els realitzadors dels projectes de glocalsharing que es porten a terme a les zones actives: Constructors, Testers i Promotors. Són persones físiques i prenen la figura de Socis participants o de Socis promotors. Els Participants també poden agafar rols de Col·laborador.

Conjuntament amb els Promotors són els realitzadors dels projectes a les zones de glocalsharing. Reben creacions de les zones a les que pertanyen de forma proporcional a la seva aportació de recursos compartits. Tindran la figura de Socis participants.

Conjuntament amb els Promotors són els realitzadors dels projectes a les zones pilot de glocalsharing, amb la consciència de que estan ajudant a construir un procés experimental encara no consolidat. Reben creacions de les zones a les que pertanyen de forma proporcional a la seva aportació de recursos compartits. Tindran la figura de Socis participants.

Són les persones que, com a equip promotor, conceben i impulsen el projecte, gestionen la plataforma i en garanteixen les línies bàsiques d’acord amb la missió i objectius. Reben una part de reciprocitat en diners degut a la seva elevada implicació (mentre no puguin cobrir les necessitats bàsiques només a partir de les creacions de les zones). Tindran la figura de Socis promotors.

Col·laboradors

Inclouen els rols que donen suport al desenvolupament del projecte, prenen la figura de Socis col·laboradors i poden ser persones físiques o jurídiques. No formen part directe dels projectes de glocalsharing, perquè encara no hi ha una zona activa a prop seu, perquè no disposen de prou temps o disposició per fer-ho, o perquè són persona jurídica. Se’ls manté informats de l’evolució de la plataforma i se’ls ofereix vàries formes de participació: Dissenyadors, Ambaixadors, Benefactors. Dins de la comunitat un Col·laborador pot agafar varis rols a la vegada.

Participen en la definició de paràmetres del projecte per mitjà de grups de treball (p.e. taules de valoració ètica dels recursos aportats en el glocalsharing o la definició dels indicadors d’impacte social) i d’espais de co-creació (per ajudar a definir el model general).

Ajuden a la difusió del projecte per facilitar la creació i creixement de la seva zona de glocalsharing, especialment per aquelles que encara no estiguin en marxa.

Fan aportacions voluntàries de recursos sense esperar cap reciprocitat específica o a canvi d’intangibles (esponsorització, enriquiment en valors, etc.). 

Tipus de socis

Ho són els Constructors i els Testers. Han de pagar quota de socis, excepte si la seva zona de glocalsharing està subvencionada. Per facilitar la coordinació de projectes de glocalsharing, han de mantenir actualitzat el formulari de recursos i necessitats de la web.

Ho són els Promotors. Han de pagar quota de socis. Per facilitar la coordinació de projectes de glocalsharing, han de mantenir actualitzat el formulari de recursos i necessitats de la web. Es diferencien dels Socis participants en que tindran dret de vet a les assemblees i espais de decisió per garantir que es dóna una orientació a la plataforma d’acord al pla d’empresa. Es preveu la possibilitat que aquest tipus de socis pugui desaparèixer a partir del moment en que el projecte es consolidi i la comunitat GlocalShare estigui prou empoderada.

Ho són tots els Col·laboradors (Dissenyadors, Ambaixadors, Benefactors). No han de pagar cap quota obligatòria. Han d’haver omplert el formulari de recursos i necessitats de la web, com a mínim, una vegada al donar-se d’alta.

Procés d'inscripció

Només cal que hi posis allò que et vingui de gust compartir en els projectes de glocalsharing. Per exemple, pots tenir experiència o coneixements en una àrea o disposar d’alguns recursos materials però no cal que els posis si vols dedicar-te a altres temes dins del projectes de la teva zona.

Baixes

Assegura’t de que no tens pendent cap aportació per fer en els projectes on participis (a fi de no perjudicar a la resta de participants). En cas de que així fos, abans de poder tramitar la baixa, posa’t en contacte amb els dinamitzadors de la teva zona per trobar una solució.

Assegura’t també de que no tens cap creació pendent de percebre, ja que en perdràs el dret si et dones de baixa abans de rebre-la.

Descarrega’t el formulari de sol·licitud de baixa aquí, segons el tipus de soci que siguis (baixa de Soci participant, baixa de Soci col·laborador) o bé demana’l presencialment als dinamitzadors de la teva zona.

Una vegada hagis omplert el formulari ens el pots fer arribar mitjançant els següents canals:
a) Email: info@glocalshare.org
b) Correu postal o presencialment: La InnoBAdora, Perú, 52. 08018 Barcelona
c) Presencialment als dinamitzadors de la teva zona de glocalsharing.

OPERATIVA

Espais de decisió

Els Participants seran els que prendran les decisions democràticament sobre les seves zones a les Trobades de planificació (mensuals) i a les Trobades de seguiment (setmanals). Els Col·laboradors hi podran assistir amb dret de veu. Als procediments i reglament intern de GlocalShare es detallarà el funcionament d’aquestes trobades i la capacitat de decisió dels diferents rols, tot prioritzant el consens i les àmplies majories. Més endavant, es definirà com es gestionarà l’escalat de temes pendents a zones de nivells superiors (estructura fractal i subsidiària, amb un sistema de portaveus per prendre decisions).

L’Assemblea General és l’espai on es prendran les decisions estratègiques de tot el territori. Hi poden assistir tots els Socis promotors (amb dret de veu, vot i vet), Socis participants (amb dret de veu i vot) i els Socis col·laboradors (amb dret de veu); l’assemblea serà oberta a altres persones o entitats que es puguin convocar (com a oients). Als estatuts i reglament intern es detallarà el funcionament d’aquestes assemblees i la capacitat de decisió dels diferents rols, tot prioritzant el consens i les àmplies majories.

Plataforma tecnològica

En una primera fase la tecnologia estarà basada en l’habitual de les pàgines web (client servidor) i sobre els llenguatges i bases de dades més típics: html, css, javasript, php, mysql.

En una segona fase s’implantarà la tecnologia blockchain d’ethereum i els seus smart contracts, de cara a poder gestionar els projectes de glocalsharing de forma encara més segura, descentralitzada, escalable i transparent.

Aposten per les tecnologies open source i la privacitat de les dades personals. La nostra intenció és anar tenint tota la nostra informació en tecnologies lliures i obertes, tot i que actualment tinguem eines d’altres tipus que ens han facilitat arrencar alguns processos durant les proves pilot.

Aportació de recursos

Els recursos aportats no s’han de limitar als que estiguin directament vinculats a la resolució de les teves pròpies necessitats bàsiques. Pensa que poden ajudar a resoldre altres necessitats de la comunitat formant part de múltiples projectes que s’hi estaran desenvolupant. A mateix temps, altres persones poden estar participant en projectes diferents que resolguin les necessitats bàsiques que voldries cobrir.

Sí, però tenint en compte que, si s’aporten recursos que pertanyin a algun familiar o amic, el titular del recurs serà la persona que participi a la zona de glocalsharing i serà qui rebi les creacions corresponents a la reciprocitat de l’aportació realitzada.

Cobertura de responsabilitats

Sí, es farà una assegurança conjunta de Responsabilitat Civil i d’Accidents Personals per a persones voluntàries d’entitats no lucratives (per cobrir els riscs dels participants de les zones de glocalsharing).

Com qualsevol participant, els acords de les teves aportacions quedaran registrats a la plataforma de forma segura a transparent. Cal destacar que la tendència global és que els contractes que es realitzin amb la tecnologia blockchain cada vegada tinguin més rellevància legal.

Si encara necessites més garanties, es podran realitzar assegurances puntuals sobre l’aportació del teu recurs. Des de l’equip promotor de GlocalShare s’assessorarà i es donarà suport, en el cas que es decideixi per part dels participants d’una zona de glocalsharing, per contractar o ampliar una assegurança sobre alguns dels recursos que s’aportin, a fi de donar una certa cobertura sobre el bé aportat o sobre els seus usuaris. El cost de l’assegurança serà assumit per tu mateix i s’afegirà a la valoració de la teva aportació, tot i que podeu decidir repartir els costos entre els participants.

 

Valoració dels recursos

La valoració ètica dels recursos aportats en basarà en les taules de valoració ètica, les quals inclouran fórmules que permetin calcular el valor ètic dels recursos en funció d’una sèrie de paràmetres. Aquestes taules s’aniran definint i revisant per part dels col·laboradors dissenyadors de la comunitat que vulguin formar part dels corresponents grups de treball.

– El valor dels recursos inclou els costos associats i l’entorn en el que es troben (per exemple, el terreny està condicionat per la realitat geogràfica i demogràfica). Per tant, la valoració dels recursos aportats inclourà: costos de manteniment, consums, assegurances i amortització d’elements materials, o bé els costos dels desplaçaments per fer les aportacions en hores de feina.
Els costos monetaris seran pagats per part de qui faci l’aportació del recurs o altres persones que hi donin suport monetari. Convé destacar que, com que les aportacions monetàries es dedicaran a cobrir despeses externes associades a l’aportació de recursos, no augmentaran el seu valor, sinó que generaran una redistribució de valor entre les persones que es reparteixin l’aportació del recurs. D’aquesta manera el valor dels projectes no variarà en funció del percentatge de diners aportats i es fa palès que es tracta d’una economia basada en el valor real dels recursos i no pas en el diner.

– D’altra banda, la valoració de recursos no inclourà cap concepte de plusvàlua (increment en la valoració per generar benefici), ja que es parteix de la base que els recursos utilitzats no han tingut encaix en el mercat (o no s’ha volgut que en tinguin) i, per tant, el benefici associat a aquests recursos és donar-ne ús i rebre’n a canvi creacions generades pel col·lectiu.

Distribució de les creacions

Dins de cada zona de glocalsharing cada participant haurà de manifestar quines creacions vol rebre a canvi de la seva aportació; es prioritzarà que els participants rebin les creacions del projecte en el que estiguin actuant. A cada trobada de planificació es farà un ajust entre tots els participants de la zona, de manera que coincideixin el valor total de l’oferta prevista de tots els projectes i la demanda dels seus participants. D’aquesta manera, es realitza l’encaix de l’oferta i la demana abans que es comenci a generar cap projecte, fent-se innecessari l’existència de moneda o de qualsevol tipus de mercat competitiu.

En alguns projectes la quantitat de creació generada realment de pot variar sobre l’oferta prevista però, en qualsevol cas, la distribució d’aquestes creacions es farà proporcionalment a la valoració de les aportacions realitzades per part dels participants.

El procés explicat és l’aplicable a zones a nivell 0 (de barri) i tindrà algunes variants en el moment en que existeixin zones de nivell territorial més extens que incloguin dins seu a zones de nivells inferiors.

A GlocalShare pensem que gairebé tothom pot aportar valor d’una manera o altra. No obstant, pot haver-hi situacions vitals (infància, vellesa, discapacitats, baixes per salut, etc.) que facin difícil que el valor de les aportacions d’aquestes persones els garanteixi un reciprocitat mínima. En aquest casos es plantegen varis enfocaments, que es podran anar ampliant amb l’experiència del col·lectiu:

– Que algú del seu entorn familiar i d’amistat proper pugui generar la reciprocitat per ells.

– Rebre l’apadrinament/amadrinament d’alguns dels participants de la zona, els quals aporten recursos als projectes sense esperar cap reciprocitat específica a canvi.

GlocalShare es basa exclusivament en la intercooperació entre socis, per tant cap dels participants pot vendre les creacions obtingudes o fer-les servir de matèria prima pels seus processos productius que acabi venent, ja que això implicaria que la zona estaria fent una activitat econòmica cap l’exterior. En el cas que algun participant ho fes, seria sota el seu compte i risc, ja que se li podria reclamar des de l’administració la contractació dels participants de la zona i la legalització dels mitjans de producció.

Repositori de projectes

L’experiència acumulada a totes les zones de glocalsharing s’acumula en un repositori de bones pràctiques dels projectes, de manera que sigui fàcil de replicar-los amb èxit. Pots trobar totes les fitxes de projectes a: Fem!/Projectes/

ALTRES

Glosari

Concepte que sorgeix de la combinació de les paraules Global i Local per expressar una visió holística en la qual, per transformar la realitat, cal actual localment però amb una perspectiva global.

Activitat promoguda per GlocalShare que consisteix en compartir recursos particulars (materials, hores, coneixements) de forma estratègica per aconseguir millorar la prosperitat del propi col·lectiu participant.

Delimitació territorial dins la qual es desenvolupen uns determinats projectes de glocalsharing, que es desenvoluparan en funció dels seus participants i de l’àmbit territorial comprès.

Defineix l’àmbit territorial d’una zona, les quals s’organitzen de forma fractal. Les zones de nivell 0 esdevenen el primer nivell de participació; cada zona de nivell 1 engloba vàries zones de nivell 0, cada zona de nivell 2 engloba vàries zones de nivell 1, etc. El nivell 3 inclouria tot Catalunya.

Sistema de participació democràtica territorial per nivells, partint d’allò més local fins arribar allò més global, on les decisions es prenen sempre al nivell més local possible en el que es representi a tota la població afectada per la mesura a decidir.

Per tant, en un sistema subsidiari, les decisions es prenen per l’àmbit territorial afectat i només per aquest àmbit.

Serien les necessitats que, de forma general, cal cobrir per tenir una vida amb uns mínims de dignitat. No obstant, pot ser un terme certament ambigu que pot variar segons cada col·lectiu. És per això que cada zona de glocalsharing decidirà democràticament quines necessitats vols prioritzar.

Exemple de necessitats bàsiques:
 -Alimentació
– Llar
– Roba
– Salut
– Educació
– Altres (a priori menys essencials): Recreatives / Creatives / Cultura / etc.

S’ha d’aclarir que les necessitats bàsiques són les necessitats finals de les persones i no pas els mitjans que facin falta per satisfer-les. Per exemple, un dipòsit d’aigua no seria una necessitat bàsica sinó l’alimentació o la higiene que es volen aconseguir a partir de l’aigua del dipòsit (per regar conreus, per beure o per netejar). Tampoc seria una necessitat bàsica un vehicle per anar a treballar, i si que ho serien els resultats finals d’utilitzar aquest vehicle, una vegada haguem cobrat els diners de la feina corresponent, i que podrien ser, per exemple, l’alimentació per la família, l’educació dels fills, etc.

Són les aportacions a nivell particular dels mitjans necessaris per realitzar els projectes de glocalsharing.

Exemples de tipus de recursos:

– Elements materials: vehicles, habitatges i altres construccions, terrenys, maquinaria, mobiliari, etc.

– Coneixements: experiència, estudis.

– Hores de dedicació: disponibilitat de temps genèrica no assignada a cap activitat específica.

– Diners: malgrat l’objectiu és minimitzar el seu ús, les aportacions monetàries també es contemplen en 2 formes: 1) per a adquirir fora del col·lectiu la part de recursos necessària que no estigui disponible entre les aportacions d’altres tipus dels participants, 2) com a suport a l’equip promotor que tindrà una alta implicació (i que, per tant, disposarà de poques fonts econòmiques fora del projecte), a fi de que pugui satisfer les seves necessitats bàsiques que no quedin cobertes encara per les creacions generades pel col·lectiu.

Són els projectes realitzats pels participants de la plataforma amb els recursos aportats per generar creacions que cobreixin les seves necessitats bàsiques.

Exemples de projectes que poden sorgir:

– alimentació: cistelles de menjar, obradors alimentaris, recuperació d’aliments (comerços, restaurants, productors), cuina comunitària;

– educació: intercanvis, formacions, escoletes, educació a la llar;

– llar: reparacions domèstiques, fabricació de mobiliaris i estris a partir de reciclats, espai d’habitatge, feines de la llar;

– roba: reacondicionament i reciclatge de roba;

– salut: atenció a persones dependents, teràpies naturals;

– altres: a) infraestructures (ex: adquisició/adequació d’espais per teràpies naturals, fabricació/adquisició de màquines de llaurar per cistelles d’horta, realització d’un software per intercanvis formatius, instal·lació de plaques solar per habitatge, etc.), b) recreatives, creatives, culturals (si el col·lectiu ho decideix perquè ja té cobertes les necessitats bàsiques essencials).

Les creacions són allò que es genera com a resultat dels projectes de glocalsharing i cobreixen les necessitats bàsiques dels propis membres del col·lectiu.

Poden ser materials (ex: objectes) o immaterials (ex: temps), i sempre es quantifiquen a fi de poder de garantir un equilibri entre el que s’aporta i es rep per part de cada participant de la plataforma. Exemples de creacions generades: 100 cistelles de menjar de 5 kg, 50 hores de formació, 20 samarretes reacondicionades, 1 electrodomèstic model M reparat, 30 sessions de teràpies naturals, etc.

La tecnologia blockchain, basada en la criptografia d’alta seguretat i les bases de dades distribuïdes, serà probablement la que sustentarà Internet en un futur proper. En aquesta tecnologia s’hi desenvolupen les criptomonedes (bitcoin, ethereum, etc.), sovint allunyades dels valors de GlocalShare. No obstant, GlocalShare es centra en l’ús de la base tecnològica i no pas en les seves monedes.

La tecnologia blockchain, és òptima per governances distribuïdes i el registre i seguiment dels acords dels seus participants. Aquestes tecnologies permetran garantir la participació distribuïda del col·lectiu de GlocalShare en la presa de decisions i que els acords dels participants dels projectes de glocalsharing quedin recolzats per la seguretat inalterable dels smart contracts que ofereix Ethereum.

Ethereum és una plataforma de blockchain desenvolupada al voltant de la criptomoneda del mateix nom i que utilitza els smart contracts com a sistema de programació.

Els smart contrats són un llistat d’instruccions de programació dins de la plataforma blockchain d’ethereum que permeten automatitzar qualsevol interacció entre persones i/o màquines. Els smart contracts ofereixen característiques úniques que els fan idonis per GlocalShare (i qualsevol cooperativisme de plataforma): incorruptibilitat de jutjament (programa inhackejable), transparència durant tota la aplicació del contracte sense interpretacions de llenguatge humà (sent traçable i visible per tothom), i seguretat per interactuar amb persones i entitats amb les que no hi ha vincle especial de confiança sense la necessitat d’una tercera part que en doni fe. A més a més, permeten una estructura descentralitzada i escalable al no dependre d’uns pocs servidors centrals com passa a l’Internet convencional actual.

Línia d’activitat paral·lela al glocalsharing, en la que l’equip promotor desenvolupa projectes i estudis de consultoria aprofitant l’experiència i sinergies amb l’activitat de glocalsharing.