Reutilització

Reutilització

CREACió

Cessió o traspàs d’objectes i materials domèstics infrautilitzats.

 • Comentaris.
 • Millores pendents.

A) equipament

 • Vehicles
 • Espais
 • Maquines
 • Eines
 • Mobles
 • Informàtica
 • Són els propis objectes que es volen cedir o traspassar a un altre participant.
 • Classificació a completar.

B) MATERIALS / INGREDIENTS

 • Envasos
 • Subproductes (ex: olis usats)
 • Són els propis materials que es volen cedir o traspassar a un altre participant.
 • Classificació a completar.

c) procés

1. Els objectes i materials disponibles es visibilitzen pels demés participants.

2. S’inclouen a la planificació les cessions i traspassos que hi troben un encaix.

 • Cal visibilitzar el mapeig d'objectes i materials i donar-los un valor en punts.

Condicions

La persona que rebi una cessió d’objecte o material serà la responsable del seu manteniment, a no ser que hi hagi envelliment natural o bé que hi hagi una assegurança específica.